فولاد غرب آسیا - دستاوردها 

رتبه های کسب شده توسط شرکت فولاد غرب آسیا

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم

91/7/21

واحد تولیدی نمونه


استانداری استان قم

91/4/7

واحد برتر مدیریت ایمنی و بهداشت صنعتی

سازمان ملی استاندارد ایران

90/5/23

پروانه استاندارد

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم

91/11/12

گواهی تحقیق و توسعه

این مطلب را به اشتراک بگذارید.